Η φοίτηση στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο διαρκεί 3 χρόνια.

Χαρακτηρισμός φοίτησης

Η φοίτηση των μαθητών/τριών των Εσπερινών  Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι/ες παρακολουθούν όλα τα μαθήματα χαρακτηρίζεται ως εξής:

 • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130).
 • Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν τριάντα (130) απουσίες.

Η φοίτηση των μαθητών/τριών των Εσπερινών  Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι/ες παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων, χαρακτηρίζεται ως εξής:

 • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος,
  • για τη Β’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78),
  • για τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78) και
  • για τη Δ’ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα τρεις (83) απουσίες.
 • Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/ τριας που σημείωσε
  • πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Β’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.,
  • πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Γ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και
  • πάνω από ογδόντα τρεις (83) απουσίες για τη Δ’ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ..

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.