Α. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΛ
1.ν. 4186
(ΦΕΚ 193Α΄)
17.09.2013
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
2.Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με:· ν.4532/2018 (άρθρο 22, παρ. 3) ν.4521/2018 (άρθρο 28) ν.4468/2017 (άρθρο 12, παρ. 1) ν.4369/2016 (άρθρο 51) ν.4310/2014 (άρθρο 58, παρ. 6) ν.4473/2017 (άρθρο 4, παρ. 3) ν.4559/2018 (άρθρο 25, παρ. 1) μέχρι 20 Νοεμβρίου 2018
3.ν. 4386
(ΦΕΚ 83Α΄)
11.05.2016
Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
(άρθρο 66 – Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης)
4.ν. 4521
(ΦΕΚ 38Α΄)
02.03.2018
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις
(άρθρο 8 – Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
άρθρο 28 – Ρυθμίσεις για ζητήματα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και
άρθρο 29 – Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
5.ν. 4547
(ΦΕΚ 102Α΄)
12.06.2018
Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.
Β1. ΤΟΜΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1.ΦΕΚ 1890Β΄ 24.05.2018Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄83)
Υπουργική Απόφαση Φ20/83241/Δ4
2.ΦΕΚ 2203Β΄ 13.06.2018Διόρθωση σφάλματος στην Φ20/83241/Δ4/21.05.2018 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1890/τ.Β΄/24.05.2018.
3.ΦΕΚ 2635Β΄ 05.07.2018Τροποποίηση της αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (Β’ 1890) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/ 2016 (Α’ 83)
Υπουργική Απόφαση Φ20/107330/Δ4
4.ΦΕΚ 3371Β΄ 10.08.2018Τροποποίηση της αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (Β΄ 1890) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ20/107330/Δ4/28-06-2018 (Β΄2635) όμοιά της.
Υπουργική Απόφαση Φ20/121377/Δ4
Β2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.ΦΕΚ 1427Β΄ 26.04.2017Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β’ 1567) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)», όπως ισχύει, ως προς το χαρακτηρισμό μαθημάτων Επιλογής της Α’ τάξης και ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Τομέων Εφαρμοσμένων Τεχνών και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ2/65926/Δ4
2.ΦΕΚ 2072Β΄ 15.06.2017Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83)
Υπουργική Απόφαση Φ2/95229/Δ4
3.ΦΕΚ 4174Β΄ 30.11.2017«Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83)
Υπουργική Απόφαση Φ2/198315/Δ4
4.ΦΕΚ 2122Β΄ 08.06.2018Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/ 2016 (Α’ 83)», όπως ισχύει, ως προς μαθήματα ειδικότητας της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.
Υπουργική Απόφαση Φ2/89289/Δ4
5.ΦΕΚ 2187Β΄ 12.06.2018Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)
Υπουργική Απόφαση Φ2/92271/Δ4
6.ΦΕΚ 2485Β΄ 28.06.2018Διόρθωση σφάλματος στην Φ2/92271/Δ4/5.6.2018 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/12.6.2018.
7.ΦΕΚ 2636Β΄ 05.07.2018Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄83)
Υπουργική Απόφαση Φ2/107972/Δ4
8.ΦΕΚ 3224Β΄ 07.08.2018Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και της Γ΄και Δ΄ τάξης Εσπερινού (4ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ2/129460/Δ4
9.ΦΕΚ 4373Β΄ 01.10.2018Τροποποίηση της Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (Β΄2636) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 183)», ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων «ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» και «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ2/160050/Δ4
Τροποποίηση της Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β΄1426) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/ 2016 (Α΄ 83)», όπως ισχύει, ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας της Ειδικότητας «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ2/160042/Δ4
10.ΦΕΚ 4815Β΄ 30.10.2018Διορθώσεις σφαλμάτων στην Φ2/160050/Δ4/26.9.2018 και στην Φ2/160042/Δ4/26.9.2018 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 4373/τ.Β΄/ 1.10.2018.
11.ΦΕΚ 4866Β΄ 31.10.2018Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 4473/2017 (Α΄ 78) και καθορισμός των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων υποψηφίων μαθητών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018 – 2019.
Υπουργική Απόφαση Φ2/177268/Δ4
Β3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
1.Εγκύκλιος ΑΔΑ: 6Β024653ΠΣ-ΘΚΣ 24.04.2018Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας όλων των τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., καθώς και των μαθημάτων Προσανατολισμού και των μαθημάτων Επιλογής της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019
Υπουργική Απόφαση Φ1/64526/Δ4/24.04.2018
2.Εγκύκλιος ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0 24.04.2018Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. (εκτός των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων) και των αντίστοιχων μαθημάτων Ειδικότητας (εκτός των ειδικοτήτων των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων) της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019
Υπουργική Απόφαση Φ1/64546/Δ4/24.04.2018
3.Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΨΤΟΡ4653ΠΣ-Α5Γ 10.05.2018Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και των αντίστοιχων μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019
Υπουργική Απόφαση Φ1/75660/Δ4/10.05.2018
4.Εγκύκλιος ΑΔΑ: 75ΩΦ4653ΠΣ-Ι0Δ 20.07.2018Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ1/64526/Δ4/24.04.2018 Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) ως προς μάθημα Επιλογής της Α΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και των υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ1/64526/Δ4/24.04.2018, Φ1/64546/Φ4/24.04.2018 και Φ1/75660/Δ4/10.05.2018 αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων κατά το μέρος αυτών που αφορά στα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία (ως έχουν) της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019
Υπουργική Απόφαση Φ1/124193/Δ4
5.Εγκύκλιος ΑΔΑ: Ψ4Τ34653ΠΣ-Ι25 06.09.2018Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» και «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019
Υπουργική Απόφαση Φ1/145214/Δ4
6.Εγκύκλιος ΑΔΑ: 66ΓΣ4653ΠΣ-2Α9 02.11.2018Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ1/64546/Δ4/24-04-2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. (εκτός των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων) και των αντίστοιχων μαθημάτων Ειδικότητας (εκτός των ειδικοτήτων των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων) της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019» ως προς εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ1/186114/Δ4
Β4. ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1.ΦΕΚ 4195Β΄ 25.09.2018Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019
Υπουργική Απόφαση Φ153/156280/Α5
2.ΦΕΚ 4320Β΄ 28.09.2018Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019
Υπουργική Απόφαση Φ6/160663/Δ4
Β5. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1.ΦΕΚ 1664Β΄ 15.05.2018Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου
Υπουργική Απόφαση Φ22/75401/Δ4
2.ΦΕΚ 1704Β΄ 16.05.2018Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.
Υπουργική Απόφαση 76099/Δ2
3.ΦΕΚ 2637Β΄ 05.07.2018Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου ως προς τον τίτλο μαθήματος Επιλογής της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ., ως προς τον τίτλο και τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Γ’ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. και ως προς τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ’ τάξης του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ22/107970/Δ4
4.ΦΕΚ 3520Β΄ 21.08.2018Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)
Υπουργική Απόφαση Φ22/134291/Δ4
5.ΦΕΚ 4452Β΄ 08.10.2018Τροποποίηση της με αριθμ. 76099/Δ2/11-05-2018 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (1704Β΄)
Υπουργική Απόφαση 150218/Δ2
Β6. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.ΦΕΚ 2891Β΄ 21.08.2017Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
Υπουργική Απόφαση Φ12/134644/Δ4
2.Εγκύκλιος ΑΔΑ: Ω0Β94653ΠΣ-1ΓΩ (06.09.2018)Ωράριο Λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
Υπουργική Απόφαση Φ12/145259/Δ4
3.Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΩΚΥ14653ΠΣ-ΟΤΓ (20.09.2018)Δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας
Υπουργική Απόφαση Φ12/156761/Δ4
Β7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1.ΦΕΚ 2037Β΄ 13.06.2017Ίδρυση σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.)
Υπουργική Απόφαση Φ11/90210/Δ4
2.ΦΕΚ 578Β΄ 22.02.2018Μετονομασία 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Νίκαιας
Υπουργική Απόφαση Φ11/18430/Δ4
3.ΦΕΚ 2362Β΄ 20.06.2018Μετονομασία 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Διδυμοτείχου
Υπουργική Απόφαση Φ11/96020/Δ4
4.ΦΕΚ 2676Β΄ 06.07.2018Μεταφορά έδρας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής και μετονομασία αυτού
Υπουργική Απόφαση Φ11/103153/Δ4
5.ΦΕΚ 3098Β΄ 31.07.2018Μετονομασία 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Σταυρού
Υπουργική Απόφαση Φ11/107966/Δ4
6.ΦΕΚ 3134Β΄ 31.07.2018Ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης – Ορισμός Εργαστηριακών Κέντρων Καλαμαριάς και Ορεστιάδας – Μετατροπή Εργαστηριακών Κέντρων σε Σχολικά Εργαστήρια
Υπουργική Απόφαση Φ11/122869/Δ4
Γ. ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γ1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
1.ΦΕΚ 76Α΄ 30.04.2018Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»
Προεδρικό Διάταγμα 40
2.Εγκύκλιος Φ4/88489/Δ4 30.05.2018Διευκρινίσεις επί του ΠΔ 40/2018 (Α΄ 76) περί αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”
3.Εγκύκλιος Φ4/177399/Δ4 22.10.2018Ενημέρωση σχετικά με τα Γραπτώς Εξεταζόμενα και τα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
4.Εγκύκλιος Φ4/199568/Δ4 20.11.2018Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
Γ2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΦΟΙΤΗΣΗ
Γ2.1. ΓΕΝΙΚΑ
1.ΦΕΚ 125Α΄ 07.07.2016Ρύθμιση θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Ν.4403/2016 άρθρο 40
2.ΦΕΚ 1387Β΄ 24.04.2017Φοίτηση σε ΕΠΑ.Λ. μαθητών/τριών των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, λόγω ναυτολόγησης
Υπουργική Απόφαση 64178/Δ4
3.ΦΕΚ 120Β΄ 23.01.2018Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4
4.ΦΕΚ 450Β΄ 14.02.2018Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης
Υπουργική Απόφαση 18533/Δ4
5.α. 31.05.2018
β. 09.05.2018
γ. 02.05.2018
α. Ενημέρωση – Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης για το σχολικό έτος 2018-2019
Εγκύκλιος Φ1α/87837/Δ4/30.05.2018 (Ανακοινοποίηση στο Ορθό 31.05.2018)
β. Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-2019
Εγκύκλιος Φ1α/73611/Δ4/09.05.2018
γ. Διευκρινίσεις σχετικά με τη με αρ. 67181/ΓΔ4/27-4-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ενόψει της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης
Εγκύκλιος 68762/ΓΔ4/02.05.2018
6.ΦΕΚ 1815Β΄ 22.05.2018Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης
Υπουργική Απόφαση 80890/Δ4
7.ΦΕΚ 2210Β΄ 13.06.2018Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου
Υπουργική Απόφαση Φ24α/92087/Δ4/05.06.2018
8.ΦΕΚ 2390Β΄ 21.06.2018Διόρθωση σφαλμάτων στο παράρτημα της Φ24α/92087/Δ4 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2210/τ.Β΄/13.06.2018
9.ΦΕΚ 3674Β΄ 28.08.2018Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης
Υπουργική Απόφαση 139101/Δ4
Γ2.2. ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΖΕΠ
1.ΦΕΚ 3727Β΄ 23.10.2017Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) – Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Υπουργική Απόφαση 169735/ΓΔ4
2.ΦΕΚ 4374Β΄ 13.12.2017Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ
Υπουργική Απόφαση 214206/Δ2
3.ΦΕΚ 4689Β΄ 18.10.2018Ένταξη σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ
Υπουργική Απόφαση 171022/Δ2
Γ2.3. ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ)
1.ΦΕΚ 3032Β΄ 04.09.2017Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης
Υπουργική Απόφαση 142628/ΓΔ4
2.ΦΕΚ 4316Β΄ 11.12.20171. Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» της Α΄ τάξης των Πιλοτικών ΕΠΑ.Λ. της Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)» για το σχολικό έτος 2017-18
Υπουργική Απόφαση Φ25α/216503/Δ4
2. Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων στο πλαίσιο της Δράσης «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ) για το σχολικό έτος 2017-2018.
Υπουργική Απόφαση Φ25α/216519/Δ4
3.ΦΕΚ 403Β’ 09.02.2018Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» της Α΄ τάξης των Πιλοτικών ΕΠΑ.Λ. της Δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)» για το σχολικό έτος 2017-18
Υπουργική Απόφαση Φ25α/18434/Δ4
4.ΦΕΚ 478Β’ 15.02.2018Συμπληρωματικός καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» για το σχολικό έτος 2017-18
Υπουργική Απόφαση Φ25α/20871/Δ4
5.ΦΕΚ 3622Β΄ 24.08.2018Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2018-2019
Υπουργική Απόφαση Φ25γ/137912/Δ4
6.ΦΕΚ 4180Β΄ 21.09.2018Καθορισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και αριθμού μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων» ΕΠΑ.Λ.
Υπουργική Απόφαση Φ25α/154218/Δ4
7.ΦΕΚ 612 Υ.0.Δ.Δ. 23.10.2018Σύσταση και συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Έργου στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020
Υπουργική Απόφαση Φ25α/174411/Δ4
8.ΦΕΚ 631 Υ.0.Δ.Δ. 29.10.2018Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020
Υπουργική Απόφαση Φ25α/180566/Δ4
Γ3. ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
1.ΦΕΚ 681Β΄ 06.03.2017Εκδρομές – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός της Χώρας
Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4
Γ4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
1.ΦΕΚ 4217Β΄ 26.09.2018Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες
Υπουργική Απόφαση Υπουργική Απόφαση 50025
Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
1.ν. 1566 (ΦΕΚ 167 Α΄) 30.09.1985Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
(άρθρο 10 – Σχολικά εργαστηριακά κέντρα και σχολικά εργαστήρια)
2.ν. 2640 (ΦΕΚ 206 Α΄) 03.09.1998Δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
(άρθρο 8 – Λοιπές Διατάξεις)
3.ΦΕΚ 1318Β΄ 01.07.2015Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2/6098/13−11−01 Υ.Α. (Β΄1588) με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.».
4.ΦΕΚ 394Β΄ 19.02.2016Τροποποίηση της υπ. αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 08.10.2002 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1340Β) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων»
Υπουργική Απόφαση 29195/ΓΔ4
5.ΦΕΚ 2628Β΄ 24.08.2016Συμπληρώσεις – προσθήκες της υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17.06.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1318Β), περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ
Υπουργική Απόφαση 13384/Δ4
6.ΦΕΚ 2020Β΄ 13.06.2017Μεταβολές Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)
Υπουργική Απόφαση Φ11/90208/Δ4
7.ΦΕΚ 2994Β΄ 31.08.2017Τροποποίηση της με αριθ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.
Υπουργική Απόφαση Φ24α/141494/Δ4
8.ΦΕΚ 310Β΄ 02.02.2018Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8440/2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 318 Β΄) «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
Υπουργική Απόφαση αριθμ.οικ.1940
9.ΦΕΚ 3134Β΄ 31.07.2018Ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης – Ορισμός Εργαστηριακών Κέντρων Καλαμαριάς και Ορεστιάδας – Μετατροπή Εργαστηριακών Κέντρων σε Σχολικά Εργαστήρια
Υπουργική Απόφαση Φ11/122869/Δ4
Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΑΛ σε:
Ε1. ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ: Επαγγελματική Εκπαίδευση – Μαθητεία:
www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis
Ε2. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.ΦΕΚ 983Β΄ 20.03.2018Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Υπουργική Απόφαση Φ151/43612/Α5
Ε3. ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1.ΦΕΚ 38Α΄ 02.03.2018Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Νόμος 4521, Κεφ. Β΄, άρθρο 8
Ε4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)
1.ΦΕΚ 1807Β΄ 02.07.2014Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
Υπουργική Απόφαση 5954
2.ΦΕΚ 1245Β΄ 11.04.2017Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
Υπουργική Απόφαση Κ1/54877
3.Σύνδεσμος για παροχή πληροφοριών για τα ΔΙΕΚ:
http://gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/mathe-gia-ta-institoyta-epaggelmatikis-katartisis
Ε5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1.ΦΕΚ 513Β΄ 29.02.2016Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου
Υπουργική Απόφαση Φ12/29247/Δ4
2.ΦΕΚ 2670Β΄ 26.08.2016Διόρθωση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Φ12/29247/Δ4 απόφασης για τη Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με Προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2009/1992 (Α΄18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του Ν. 3879/2010 (Α’163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου (ΦΕΚ 513/Β’/29.02.2016)
Υπουργική Απόφαση 46180
3.ΦΕΚ 210Β΄ 30.01.2017Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου
Υπουργική Απόφαση Φ12/9691/Δ4
4.ΦΕΚ 771Β΄ 05.03.2018Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου
Υπουργική Απόφαση Φ23/35437/Δ4\