Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι σε σχέση με τις έγγραφες μαθητευομένων:

·         Οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν Αίτηση Εγγραφής και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στα ΕΠΑ.Λ. (τα δύο αυτά έντυπα παράγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα στο περιβάλλον του ΕΠΑΛ).

·         Η κατάθεση των Αιτήσεων Εγγραφής και των Υπεύθυνων Δηλώσεων, θα είναι δυνατή μέχρι και την Παρασκευή 3/11/2023, κατά τις ώρες λειτουργίας των ΕΠΑΛ

·         Επιλαχόντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και οι επιτυχόντες συνυποψήφιοί τους. Οι αιτήσεις των επιλαχόντων λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημιουργία τμήματος μαθητείας, μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης εγγραφής από επιτυχόντες.

·         Όσοι υποψήφιοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα Αίτηση Εγγραφής και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε τμήματα μαθητείας.

·         Οι υποψήφιοι προσέρχονται για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, μετά από συνεννόηση με το ΕΠΑΛ.